သင္ရွင္သန္ေနထိုင္ေသာဘ၀ပံုစံဟာ သင္အမွန္တကယ္လိုခ်င္ေသာပံုစံျဖစ္ေနျပီလား…

ဒီေမးခြန္းကို စေတြ႔ေတြ႔ခ်င္းမွာ လူတစ္ရာမွာ ကိုးဆယ္ေလာက္က ေခါင္းရမ္းမိပါမယ္။ (သင္မပါဘူးဆိုလွ်င္ သင့္ကိုယ္သင္ခ်ီးက်ဴးလိုက္ပါ။) အကယ္၍မ်ား ေခါင္းရမ္းမိသြားလွ်င္ သင္အမွန္တကယ္သာ ရလွ်င္ဘ၀တစ္သက္စာလံုးေပ်ာ္ႏိုင္မည့္ အရာမ်ားသည္ မည္သို႔ေသာအရာမ်ားနည္း ဟု သင့္ကိုယ္သင္ ေမးၾကည့္ပါ။ 

ပထမဆံုးသင့္စိတ္ကူးမ်ားထဲတြင္ အခ်စ္စစ္၊ အိမ္၊ ကား၊ သားသမီးမ်ား၏လိမၼာေရးျခားရွိမႈ၊ စသည့္ရုပ္၀တၱဳပစၥည္းမ်ား ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မ်ား မ်ားစြာေပၚမွာ ဧကန္ပင္…. သို႕ေသာ္တစ္သက္လံုးေပ်ာ္ေအာင္အာမခံႏိုင္ေသာ အရာမ်ား ဧကန္စင္စစ္ ျဖစ္မျဖစ္မွာ ေသခ်ာမႈအားနည္းေနမည္ပင္။

ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ မည္သည္က ဘ၀ကို ေပ်ာ္ရႊင္မႈအျပည့္ေပးမည္နည္း။

Advertisements