ဖိုး၀လံုး
အတြဲ ၂၆ ၊ အမွတ္ ၅၁၂ (၁ – ၇ ၊ ၄ ၊ ၂၀၁၁)
ယေန႔ဟက္ကာေတြျပဳလုပ္ၾကတဲ့ နည္းလမ္းေတြအေၾကာင္း ဒီတစ္ပတ္ အိုင္တီ ဗဟုသုအျဖစ္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာ အေၾကာင္း အနည္းငယ္သိ႐ံု ေလာက္နဲ႔ ဟက္ကာတစ္ေယာက္ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အသင့္အသံုး ျပဳႏိုင္တဲ့ Hacking Utility Toolsေတြက အင္တာနက္မွာ အလြယ္တကူရရွိႏိုင္လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
တိုက္ခိုက္တဲ့နည္းေတြအမ်ားႀကီးရွိေပမယ့္ တူရာကို စုစည္းလိုက္ရင္ေတာ့ ေအာက္ေဖာ္ျပပါနည္းလမ္းေတြကိုသာ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။

၁။ ကြန္ပ်ဴတာခလုတ္ခံုမွတ္တမ္းရယူျခင္း (Log Keystoke)

ဒီနည္းကေတာ့ Key logger ပ႐ိုဂရမ္တစ္ခုကို အသံုးျပဳၿပီး ကြန္ပ်ဴတာမွာ အသံုးျပဳသူ႐ိုက္သမွ်စာေတြကို မွတ္ယူထားတဲ့နည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီနည္းနဲ႔ အသံုးျပဳ သူရဲ႕ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္ေတြရရွိသြားပါတယ္။

၂။ စကား၀ွက္မ်ားရယူျခင္း (Hack password)

စကား၀ွက္မ်ားရယူျခင္းနည္း အမ်ားအျပားရွိပါတယ္။ အသံုးအမ်ားဆံုးနည္းကေတာ့ SQL injection နည္းနဲ႔ အသံုးျပဳသူေတြ စကား၀ွက္အေပးမ်ားဆံုးကို ခန္႔မွန္း ၀င္ေရာက္တဲ့နည္းေတြျဖစ္ပါတယ္။ Dictionary Attack နဲ႔ Brute Force Attack ဆိုၿပီး ႏွစ္ပိုင္း ခြဲျခားႏိုင္ပါတယ္။ Dictionary Attack ဆိုတာ အဘိဓာန္ထဲမွာ ပါ၀င္တဲ့ စကားလံုးေတြသြင္းထည့္ရင္း ၀င္ေရာက္တဲ့နည္းျဖစ္ပါတယ္။ Brute force attack ဆိုတာ keyboard မွာ ပါ၀င္တဲ့ စာလံုးေတြကို ေပါင္းစပ္တိုက္ခိုက္၀င္ေရာက္တဲ့နည္း ျဖစ္ပါတယ္။

၃။ မလြယ္ေပါက္မွ၀င္ေရာက္ျခင္းနည္း (Gain backdoor)

ကြန္ပ်ဴတာရဲ႕ အားနည္းခ်က္ဟာကြက္ေတြကေန ၀င္ေရာက္တဲ့ နည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို၀င္ေရာက္ရာမွာလည္း Dictionary နဲ႔ Brute force Attack နည္းေတြ သံုးတတ္ပါတယ္။

၄။ တေစၦကြန္ရက္ဖန္တီးျခင္းနည္း (Create botnet computer)

ဒီနည္းကေတာ့ ႏိုင္ငံအႏွံ႕အျပားက ကြန္ပ်ဴတာေတြကို botnet ကြန္ပ်ဴတာ ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ေစၿပီး မိမိလိုအပ္တဲ့အခ်ိန္က်မွ သားေကာင္ဆာဗာေတြကို တိုက္ခိုက္တဲ့နည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို Distribution Deny of Service Attack (DDoS) လို႔ ေခၚပါတယ္။ DDoS ဖန္တီးထားတဲ့ Serviceေတြကို Hacker ေတြဆီက ေမွာင္ခို၀ယ္ယူႏိုင္ပါတယ္။

၅။ အီးေမးလ္မ်ားမွ ရယူျခင္းနည္း (Phishing)

အသံုးျပဳသူရဲ႕ အီးေမးလ္ထဲကို အတုအေယာင္စာေတြေပးပို႔ကာ မိမိလိုအပ္တဲ့ ဆာဗာကိုလာေရာက္ေစၿပီး စကား၀ွက္ေတြရယူတဲ့ နည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ ကြန္ရက္ထဲကေနၿပီး အီးေမးေတြကို ၾကားျဖတ္ရရယူႏိုင္တဲ့နည္းေတြကိုလည္း အသံုးျပဳၾကပါတယ္။

ျမန္မာတိုင္း(မ္) သတင္းႏွင့္နည္းပညာ

Advertisements