အာဏာလႊဲေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္

သုေတသန
ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖံ႔ြျဖိဳးေရးေကာင္စီသည္ ေၾကျငာခ်က္အမွတ္ (၆/၂ဝ၁၁) ကို ၁၃၇၂ ခုႏွစ္ တန္ေပါင္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁၁ ရက္၊ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃ဝ ရက္ ဒီကေန႔ရက္စြဲျဖင့္ …
ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖံ႔ြျဖိဳးေရးေကာင္စီသည္ ေၾကျငာခ်က္အမွတ္ (၆/၂ဝ၁၁) ကို ၁၃၇၂ ခုႏွစ္ တန္ေပါင္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁၁ ရက္၊ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃ဝ ရက္ ဒီကေန႔ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာပါတယ္။

ေၾကျငာခ်က္အျပည့္အစံုမွာ
အပုိဒ္(၁) ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ အာဏာတည္ခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္အညီ ဖြဲ႔စည္းသည့္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသၾကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ တုိင္းေဒသၾကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အဆင့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူျခင္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ျပီး ျဖစ္ပါသည္။

အပိုဒ္ (၂) သို႔ပါ၍ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒ နည္းဥပေဒမ်ားႏွႈင့္အညီ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ တိုင္းေဒသၾကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အဆင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃ဝ ရက္ေန႔ သက္ဆိုင္ရာ တုိင္းေဒသၾကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ကတိသစၥာ ျပဳျပီးသည့္ အခိိ်န္မွစ၍ တုိင္းေဒသၾကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္၏ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ အာဏာမ်ားကို လႊဲေျပာင္းေပးအပ္လိုက္ေၾကာင္း ေၾကျငာလုိက္သည္။

အပိုဒ္ (၃)
အထပ္ အပိုဒ္ (၂) ပါ တုိင္းေဒသၾကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အဆင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ကတိသစၥာ ျပဳျပီးသည့္ အခ်ိန္မွ စ၍ တုိင္းေဒသၾကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ေကာင္စီမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္သည္။ 
ပံု
သန္းေရႊြ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီး -ဥကၠဌ)
ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးေကာင္စီ
 
xxxxxxxxxxxx
နအဖအုပ္ခ်ဳပ္မႈဖ်က္သိမ္းေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္

ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖံ႔ြျဖိဳးေရးေကာင္စီသည္ ေၾကျငာခ်က္အမွတ္ (၈/၂ဝ၁၁) ကို ၁၃၇၂ ခုႏွစ္ တန္ေပါင္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁၁ ရက္၊ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃ဝ ရက္ ဒီကေန႔ရက္စြဲျဖင့္ထုတ္ျပန္ေၾကျငာပါတယ္။

ေၾကျငာခ်က္အျပည့္အစံုမွာ
အပိုဒ္(၁) ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၂၈၈) တြင္ ခ႐ိုင္အဆင့္ႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္တို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအား တာဝန္ေပး ေဆာင္ရြက္ေစရမည္ဟု လည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ (၂၈၉) တြင္ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ရပ္ရြာမွၾကည္ညိဳေလးစားျပီး သိကၡာသမာဓိ ရွိသည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပး ေဆာင္ရြက္ေစရမည္ဟု လည္းေကာင္း ျပဌာန္းထားပါသည္။

အပိုဒ္(၂) သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသၾကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးေကာင္စီမ်ားက မိမိတို႔၏ တုိင္းေဒသၾကီးအတြင္းရွိ ခ႐ိုင္ ျမိဳ႕နယ္ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားတြင္ ခ႐ိုင္ ျမိဳ႕နယ္ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးေကာင္စီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို လႊဲေျပာင္း ေပးႏုိင္ရန္ သက္ဆုိင္ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ခ႐ုိင္ ျမိဳ႕နယ္ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားတြင္ အဆင္သင့္ ရွိေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ပါသည္။

အပိုဒ္ (၃) သို႔ပါ၍ ေအာက္ပါခ႐ိုင္ ျမိဳ႕နယ္ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံံ႔ျဖိဳးေရးေကာင္စီမ်ား၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃ဝ ရက္ေန႔မွာ စ၍ ယွဥ္တြဲေဖာ္ျပပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးလိုက္သည္။
အပိုဒ္ခြဲ (က) ခ႐ိုင္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးေကာင္စီ ခ႐ိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန အုပ္ခ်ပ္ေရးမႉး
အပိုဒ္ခြဲ (ခ) ျမိဳ႕နယ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးေကာင္စီ ျမိဳ႕နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး
အပိုဒ္ခြဲ (ဂ) ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု နယ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးေကာင္စီ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး
အပိုဒ္ (၄) ထုိသို႔ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား လႊဲေျပာင္းေပးျပီးသည့္ အခ်ိန္မွ စ၍ ခ႐ိုင္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ေကာင္စီမ်ား၊ ျမိဳ႕နယ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးေကာင္စီမ်ား၊ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးေကာင္စီမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္သည္။
ပံု
သန္းေရႊြ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီး -ဥကၠဌ)
ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးေကာင္စီ

Advertisements