က​ၽြ​န​္ေ​တာ​္​က ေ​ရႊ​ဘို​နယ္က​တက္လာ​တဲ့ မအူ​မ​လ​ည​္ေ​တာ​သား​ပါ။ ဒါ​ေ​ပ​သိ ကံ​ေ​ကာ​င​္းေ​တာ့ ကြ​န​္ျ​ပဴ​တာ​ဆို​တာ​ေ​တြ အား​ၾ​ကီး​ေ​ပါ​တဲ့ ကု​မ​ၸ​ဏီ​ဆို​တာ​ၾ​ကီး​မွာ အလုပ္ရေ​တာ့ သိ​တယ္မို​႔​လား ဒီ​က​လဲ​အား​ၾ​ကီး​လ​က​္ေ​ဆာ့​တဲ့​သူ​ဆို​ေ​တာ့ အင္တာ​နီ​ေ​တြေ​ရာ အင္တာ​န​က​္ေ​တြေ​ရာ စံု​ေ​အာင္သံုး​ပစ္လိုက္တာ ခု​ဆို​ျ​မ​င​္​ၾ​က​တဲ့​အတို​င​္း​ပဲ အင္တာ​န​က​္ေ​ပ​ၚ​မွာ အလကား​ေ​ပး​တဲ့ wordpress ေ​ပ​ၚ​မွာ ေ​ရာ​က​္ေ​နျ​ပီ…ဟိ …ေ​ရႊ​ဘို​ကေ​မ​ၾ​ကီး​ျ​မ​င​္ေ​စခ်င္လိုက္တာ…ကဲ​ဒါ​ကေ​တာ့ က​ၽြ​န​္ေ​တာ​္ ပထမ​ဆံုး​စေ​ရး​တဲ့​ဘေ​လာ့​ဆို​ေ​တာ့ ခု​ေ​တာ့​က​ၽြ​န​္ေ​တာ​္​ပဲ​ဖတ္ရ​မွာ​ေ​ပါ့…ေ​နာ​က​္ေ​နာင္မ်ား​မွာ အင္တာ​နက္သံုး​စြဲ​သူ မိ​ဘျ​ပည္သူ​မွန္သမွ်​မွ အား​ေ​ပး​ႏိုင္ရန္ရည္သန္လွ်​က​္ မ်ား​စြာ​ၾ​ကဳ​ိး​စား​သြား​ပါ​မ​ည​့္​အေ​ၾ​ကာ​င​္း သ​တ​င​္းေ​ကာ​င​္း​ပါး​အပ္ပါ​သည္ခင္ဗ်ား…..

Advertisements